Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Szolgáltató által üzemeltetett (https://www.followmarketing.eu) honlap és aldomain használatára vonatkozó általános szolgáltatási- és szerződési feltételeket. 

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen ÁSZF vonatkozik a Szolgáltató honlapon tett minden ajánlatára, a teljesített szolgáltatásokra, termékekre.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://followmarketing.eu/ 

Letölthető az alábbi linkről: https://www.followmarketing.eu/aszf 

Adatok

Szolgáltató adatai:

 • Neve: FOLLOW MARKETING Kft.
 • Székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1125 Budapest, Istenhegyi út 77-79. E. ép. 1. ajtó
 • A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hello@followmarketing.hu 
 • Telefonszáma: +36 30 303 7129
 • Adószáma: 27065301-2-43

Tárhely-szolgáltató adatai:

 • Név: Sybell Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em. 206.
 • Elérhetőség: info@sybell.hu

A szerződés nyelve: magyar

 1.  

Alapvető rendelkezések

 1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
 2. A jelen Szabályzat 2023.10.01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.
 1. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak -, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
 1. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
 1. A Felhasználó minden olyan, 16 év feletti természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki számára a Szolgáltató által jelen szerződés keretében a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt. 
 1. A Felhasználó a honlapon aktuálisan a Szolgáltató által kínált szolgáltatás igénybe
  vételével (a honlap használata során az űrlap kitöltésével, illetve a Szolgáltató által kínált könyv megrendelésével) tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt.
 1.  

Termék (könyv) vásárlása, űrlapon keresztül történő adatszolgáltatás

 1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával, regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.
 1. Felhasználó a vásárlás, illetve az űrlap adatainak kitöltésével történt kapcsolatfelvétel során a saját, valós adatait (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám) köteles megadni. A vásárlás/kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.
 1. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
 2. A Felhasználó a termék/szolgáltatás weboldalon történő kiválasztását követően megrendelésekor megadja nevét, email címét, illetve telefonszámát, amelyen a Szolgáltató vele a kapcsolatot lehetőség szerint haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül felveszi, amikor is pontosításra kerülnek a Felhasználó adatai, a szolgáltatás igénybe vételének jövőbeli céljai. A termék (könyv) megrendelését követően kiállításra kerül a termékről szóló számla, amelyet a Felhasználó a Szolgáltató számlájára történő utalással egyenlít ki.
 1. A szolgáltatás tárgyát képezi valamennyi a https://followmarketing.eu weboldalon található szolgáltatás, termék (a továbbiakban: szolgáltatás). A honlapon található és elérhető szolgáltatásokra azok aloldalának megnyitásánál feltüntetett részletek és információk vonatkoznak.
 1. A weboldalon megrendelhető szolgáltatásokról részletesen az adott szolgáltatás
  nevére kattintva tekinthetők meg a részletes információk, valamint a
  jelentkezési űrlap felülete. A jelentkezési űrlap kitöltésével válik lehetővé a Szolgáltatóval történő kapcsolatfelvétel. 

A kötelezően kitöltendő adatkezelési hozzájárulási mező kitöltésének elmulasztása esetén figyelemfelhívás jelenik meg, majd a mulasztás pótlásával válik lehetővé a Szolgáltatóval való kapcsolatfelvétel.

 1. A Szolgáltatóval való kapcsolatfelvétel feltétele a jelentkezési űrlap valós adatokkal történő kitöltése. A kapcsolatfelvétel során Felhasználó az alábbi adatokat köteles rendelkezésre bocsátani: vezetéknév, keresztnév, cégnév, e-mail, telefonszám, termék/szolgáltatás megjelölése, együttműködés célja, weboldal címe.
 1. A) Termék (könyv)
 1. A honlapon megjelenített termék (könyv) a honlapon keresztül rendelhető meg a kapcsolati adatok (név, e-mail, telefonszám) és a számlázási adatok (számlázási név, ország, irányítószám, város, cím) megjelölését követően. A honlapon keresztül megrendelt termék (könyv) ellenértéke az adatok kitöltését követően a „Fizetés” gombra kattintva, az ott megjelölt fizetési lehetőségek választását követően egyenlíthető ki. A termékre vonatkozóan megjelenített ár forintban értendő, arra Szolgáltató általános forgalmi adót számít fel.

Banki utalással történő fizetés esetén a Szolgáltató felveszi a Felhasználóval a kapcsolatot telefonos úton adategyeztetés végett, kiállítja részére a megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódó számlát, a Szolgáltató megadja a Felhasználónak az átutaláshoz szükséges adatokat.

A kedvezményezett: Follow Marketing Kft.

Számlaszám: 10400157-50526855-51831000

 1. Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termék vagy az ár tekintetében, Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése, illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a Felhasználót az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.
 1. A honlapon keresztül megvásárolt termék a vételár megfizetése
  fejében a Felhasználó (vásárló) rendelkezésére áll, melyet a vásárló kizárólag saját céljaira használhat fel, annak bármilyen formában történő rögzítése, sokszorosítása és terjesztése a Szolgáltató külön írásbeli engedély nélkül nem lehetséges.
 1. B) Elállás joga a honlapon megrendelhető termék (könyv) tekintetében
 1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztó – jelen ÁSZF tekintetében Felhasználó – a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. 

Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

A termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalja e költség viselését. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

 1. A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát az alábbi esetekben:
 • Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 • A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát (online termékek, e-book-ok, kurzusok, anyagok stb.)
 1. C) Az elállás egyéb szabályai
 1. Szolgáltató a termék visszaérkezését/vagy az elállási nyilatkozat megérkeztét követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy a Szolgáltató címén leadni.

Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy a Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Amennyiben a Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti a Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el a Szolgáltató.

A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza a Fogyasztó a Szolgáltató részére.

 1. D) Elállási jog gyakorlásának menete:
 1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

III. 

Szolgáltató által kínált szolgáltatások

 1. A honlapon kínált szolgáltatásokról az „érdekel” gombra kattintva tekinthetők meg részletes információk, valamint a kapcsolatfelvételi űrlap felülete. Az űrlap kitöltését követően került sor a Szolgáltatóval történő kapcsolatfelvételre.
 1. Az űrlap adatainak elküldését követően a Szolgáltató telefonon keresi meg a Felhasználót a szolgáltatás és az igények részleteinek egyeztetése kapcsán. Amennyiben a telefonon történt egyeztetés során a Felhasználó jelzi, hogy a szolgálatást igénybe kívánja venni, Szolgáltató ezt követően írásbeli ajánlatot küld a részére az űrlapon megjelölt e-mail címre. Az ajánlat írásbeli elfogadását követően személyes egyeztetésre kerül sor, melynek keretében felek az általuk egyeztetett részletes feltételeknek megfelelő, egyedi szerződést kötnek a választott szolgáltatás igénybe vételére.

 

 1. A Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat kínálja ügyfeleinek: 
 1. Google Ads hirdetéskezelés
 2. Instagram/Facebook felhasználói profilkezelés
 3. Tanácsadás, konzultáció (Minden esetben eseti jellegű személyes egyeztetés, amelyben a Szolgáltató a Felhasználó igényei szerint: hirdetés; stratégia és kommunikáció; hashtag kutatás és használat; üzleti oldal kialakítása; tartalomgyártás; ötletelés kampányról, tartalmakról, elérésről; hirdetéskezelés megtanítása; szövegírás “megtanítása”; célközönség feltérképezése; programok, eszközök, módszerek átadása; posztok (facebook, google, tiktok) közzététele témakörökben nyújt szolgáltatást.)
 4. TikTok profilkezelés

Ezen szolgáltatásokra jelen ÁSZF tartalma csak a kapcsolatfelvétel körében terjed ki, mely azonos tartalommal történik valamennyi, a honlapon kínált szolgáltatás esetében. A kapcsolatfelvételt követően a jelen ÁSZF III.2. pontban foglaltak szerint kerül sor az egyeztetésre és a szerződéskötésre. Tekintettel arra, hogy Szolgáltató összetett, egyéni preferenciák mentén, minden esetben egyedi stratégiai elgondolások alapján alakítja ki kezelési- és fejlesztési jellegű szolgáltatásait, jelen ÁSZF tartalma az egyes szolgáltatások részletes szabályozására nem terjed ki. Az egyedi szerződések tartalma a felek eseti egyeztetése során kialakított és írásba foglalt feltételektől függ.

 1.  

Vegyes rendelkezések

 1. A honlap és annak tartalma a Szolgáltató szerzői- és polgári jogi védelem
  alatt álló jogtulajdona. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme
  (pl. szöveg, kép, hang, videó stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével
  használható fel. 

A honlap bármely alkotóelemét, tartalmát akár egészben vagy részben történő – akár on-line, akár nyomtatott formában történő – reprodukálni és/vagy nyilvánosan közzétenni, továbbá egyéb módon felhasználni (így különösen: többszörözni, nyilvánosan vagy zárt adatbázisban felhasználni; adatokat megváltoztatni vagy eltérő célra felhasználni; stb.) kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet. 

A Szolgáltató minden jogát fenntartja a honlap egésze vagy bármely részlete terjesztése és egyéb módon történő felhasználása tekintetében. Tilos a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap vagy akár annak egy részletének vagy bármely alkotóelemének üzleti vagy egyéb célú átvétele, többszörözése, nyilvánosságra hozatala, átdolgozása, terjesztése, másolása vagy egyéb módon történő felhasználása.


A Szolgáltató minden jogát fenntartja a honlapon található termék megjelenítése, terjesztése, illetve valamennyi – a Szolgáltató által nyújtott – szolgáltatás, valamint az általa jogszerűen használt domain-nevek és/vagy másodlagos domainek vonatkozásában. Tilos a honlap használatával, a termék és/vagy szolgáltatások igénybevételével a forráskódok bármilyen módon történő visszafejtése, visszafordítása, valamint a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a honlap vagy annak bármely része módosítható.


Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a jelen pontban rögzített jogok megsértése esetén hatósági és bírósági eljárást kezdeményezésére jogosult.  

 1. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 1. Amennyiben Szolgáltató a jelen ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. 
 1. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket elsősorban békés úton, a peres eljárás elkerülése nélkül próbálják rendezni.
 1.  

Panaszkezelés rendje

 1. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó, mint megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben a Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a termék megrendelésével létrejött szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
 1. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.
 1. Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 1. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
 1. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint fogyasztóvédelmi hatóságként közigazgatási hatósági ügyekben a fővárosi és vármegyei kormányhivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Vármegyei Kormányhivatal jár el. A kormányhivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét az alábbi linken találja: https://bekeltetes.hu/tartalom

 1. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a Fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a Fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a Fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
 1. Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
 1. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
 1. Esetlegesen felmerülő vitáink rendezésére a Fogyasztó az Online Vitarendezési Platformot is igényben veheti. Az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez.
 1.  

Adatvédelem

 1. A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: Adatvédelmi nyilatkozat
 1. Szolgálató a honlapon megjelenített űrlapon megadott felhasználói adatokat az ún. MiniCRM rendszerben, felhőalapú szoftver útján kezeli. A felhasználó a honlapon található adatkezelési hozzájárulásra vonatkozó jelölőnégyzet elfogadásával, az ott található „CRM rendszerében” feliratra kattintva jut el a https://www.minicrm.hu/gdpr/ honlapra. A honlapot a MiniCRM Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (cg.: 01-10-047449, adószám: 2392273-2-42, székhely: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.), mint technikai szolgáltató működteti. A MiniCRM szoftver biztosítja az informatikai hátteret a biztonságos adatkezeléshez, melynek szerverei az Európai Unióban találhatóak, így a rajtuk tárolt összes személye adatot a GDPR védi. A Szolgáltató adatkezelése is ezen felhőalapú ügyfélkezelő szoftveren keresztül valósul meg, így a Felhasználó által megadott valamennyi személyes adat jogszabályoknak megfelelő kezelése biztosított.

Kelt: Budapest 2023.10.01